Budżet Gminny

Niedawno odbyła się sesja Rady naszej gminy, na której zatwierdzono budżet na 2017 rok. Poniżej informacje dotyczące naszego Silna:

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi:
– budowa kanalizacji w miejscowości Silno w kwocie 225.000zł.
Wydatki inwestycyjne:
Drogi publiczne wojewódzkie:
– dotacja celowa dla Samorządu Województwa na zadanie pn. Budowa chodnika w miejscowości Silno przy
drodze wojewódzkiej Nr 258 w kwocie 78.000zł.
Pozostała działalność:
– budowa chodnika w miejscowości Silno w kwocie 61.000zł.
Kultura fizyczna: Pozostała działalność w kwocie 150.000zł. na realizację zadania – Zagospodarowanie terenu w miejscowości Silno.